ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پرندک

2 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی پرندک

3 دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی می‌باشد. از بین کل شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 173 نمونه طی سال‌های 1381 تا 1392 انتخاب‌ شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده بر روی فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که میان اندازه موسسه حسابرس، تعدیلات سنواتی، اظهارنظر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و اهرم مالی با تاخیر در گزارشگری مالی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و بین سودآوری شرکت با تاخیر در گزارشگری رابطه معنادار منفی وجود داشته است. همچنین بین سایرمتغیرها (تغییرشریک یا مدیر امضاءکننده‌گزارش حسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، رتبه نقدشوندگی و اندازه شرکت حسابرسی شونده) باتاخیر در گزارشگری مالی رابطه ‌معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها