تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تعدیلات سنواتی به عنوان یک قلم تأثیرگذار بر حقوق صاحبان سهام، می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه اگر این تعدیلات قابل توجه باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های 115 شرکت بورسی طی دوره زمانی سال‌های 1386 تا سال 1391، ضمن بررسی مقدار این تعدیلات، رابطه‌ تعدیلات سنواتی با کیفیت سود، وضعیت اهرمی، عملکرد و بازده دارایی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. تعدیلات سنواتی زیاد به معنای سود با کیفیت پایین است، لذا رابطه احتمالی بین کیفیت سود و تعدیلات سود سالانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت کیفیت سود و تعدیلات سنواتی و رابطه مثبت و معنادار بین وضعیت نقدینگی و تعدیلات سنواتی تأیید شد. در عین حال ارتباط وضعیت اهرمی و عملکرد شرکت با تعدیلات سنواتی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها