عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بجنورد

چکیده

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه ی تولید- مصرف محسوب می‌گردد. که در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذار دارد. حمل‌و‌نقل هوایی به عنوان شاخه‌ای از صنعت حمل‌و‌نقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد، که خود شامل قسمت‌هایی مانند ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاه‌ها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستم‌های کنترلی است. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمایه‌گذاری سهامدارانه خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است(15). سرمایه‌گذاری مستقیم در این صنعت موجب افزایش بهره وری، اعتماد به این سیستم حمل‌و‌نقل، جذب توریست و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی در ایران می‌پردازد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور 130 پرسشنامه بین نمونه مورد بررسی توزیع و از آن میان 110 پرسشنامه برگشت شده،که از این تعداد 95 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون T-student استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل موثر بر این موضوع را می توان به 4 دسته کلی سیاست گذاری‌های اقتصادی، ساختار اقتصادی، ساختار حقوقی تشویقی و حمایتی و در آخر جغرافیا و سیاست تقسیم بندی نمود که اثر هرکدام ازاین موارد بر سرمایه‌گذاری مالی خارجی مثبت ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها