رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار سهام با تأکید بر جریان وجوه نقد (موردمطالعه: شرکت‌های رو به رشد و رو به افول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

یکی از روش­های تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت توسط دکینسون1 (2010) ارائه‌شده است. در این روش برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت از الگوهای ایجادشده از علامت مثبت و منفی طبقات صورت جریان وجه نقد سه­طبقه­ای(عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی) استفاده می­شود. اختصاص هریک از الگوهای صورت جریان وجه نقد به مراحل چرخه عمر شرکت با توجه به تئوری­های اقتصادی صورت گرفته است .هدف اصلی تحقیق تجربی حاضر ارزیابی و تعیین رابطه متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام است و درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی چون دکینسون، آنتونی و رامش(1992) رابطه معیارهای سودآوری، معیارهای ریسک با ارزش بازار سهام بر اساس الگوهای جریان نقدی را ارزیابی نماید. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1384 الی 1391بوده و بر اساس دو سطح رشد و افول الگوهای جریان نقدی تحلیل گردیده‌اند. در این پژوهش از رویکرد همبستگی2 و گرایش کاربردی3 استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای سود هر سهم، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و اهرم مالی مربوط به شرکت‌هایی که چرخه عمرشان در مراحل اولیه (رشد) هستند؛ نسبت به شرکت‌هایی که در سطوح پایانی چرخه عمر(افول) منتج شده از الگوهای جریان نقدی قرار دارند، رابطه قوی‌تری با ارزش بازار سهام‌دارند.

کلیدواژه‌ها