تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی

چکیده

امروزه ظهور و نمود پیچیدگی، رشد و شیوع ی چنان روز افزون به خود گرفته است که بسیاری قرن جدید میلادی را سده پیچیدگی نام نهاده‌اند. نظریه پیچیدگی به تمام علوم، مخصوصاً مدیریت و حسابداری راه یافته است.پیچیدگی سازمانی یک ویژگی است که باعث می‌شود درک فعالیت‌ها و عملیات شرکت دشوار گردد. از این رو، در این پژوهش تأثیر هر یک از اجزای پیچیدگی سازمانی را بر صحت و خوش‌بینی-های مدیریت در رابطه با ارائه پیش‌بینی سود بررسی شده است.برای این پژوهش دو روش کتابخانه‌ای و میدانی مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و نرم‌افزارهای Spssو Eviews استفاده شده است.نتایج حاصلاز تجزیه و تحلیل 97 شرکتدر بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1392 در سطح اطمینان 95 درصد نشان می‌دهد پیچیدگی سازمانی در هر دو سطح پیچیدگی هزینه و پیچیدگی اطلاعاتی خود اثر کاهشی بر صحت و خوش‌بینی پیش‌بینی سود مدیریت داشت.

کلیدواژه‌ها