تاثیر رقابت در بازار بر ثبات مالی شرکتهای غیر تولیدی (مؤسسات مالی و بیمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تأثیر رقابت در بازار بر ثبات مالی شرکتهای غیر تولیدی (موسسات مالی و بیمه ای)است. مقاله حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام می گیرد. در این مقاله اطلاعات مالی 21 شرکت مالی و بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1393 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده پژوهش از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه تحقیق که بیانگر آنست بین رقابتی بودن بازار و ثبات مالی موسسات مالی و بیمه ای رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها