جایگاه یابی حسابداری در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استاد‌یار گروه مدیریت بازرگانی

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

تصمیم­گیری برای آینده سازمان بدون تجزیه و تحلیل و ارزیابی صحیح و منطقی راهکارهای گوناگون، پیامدی جز اتلاف وقت و تحمل زیان­های سنگین نخواهد داشت. تاکید اصول حسابداری مالی و وجود محدودیت­های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی سبب می­گردد تا اطلاعات صورت­های مالی با وجود قابل اتکا بودن به تنهایی برای برنامه­ریزی مفید نباشد. ضرورت استفاده از گزارش­های مبتنی بر حسابداری مدیریت در چنین مواقعی بیش از پیش نمایان است. در این مقاله، شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت، با هدف پاسخ به این سئوال که "عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت چیست؟" دنبال شده است. بدین منظور ابتدا گزاره­ها و موانع مهم تصمیم­گیری در حوزه حسابداری مدیریت مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری، استخراج و تجزیه و تحلیل و سپس با اتکاء بر نتایج به دست آمده از جامعه آماری و تحلیل داده با استفاده از نرم­افزار SPSS، ویژگی­های کلیدی و مهم مشخص و تعیین شده­اند که این معیارها، پشتوانه نظری خوبی برای رتبه­بندی عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت است. در نهایت با توجه به نظر خبرگان و متخصصان در این حوزه و با استفاده از روش AHPو نرم­افزار Expert choice عوامل مستخرج از مرحله قبل، رتبه­بندی شده­است.

کلیدواژه‌ها