بررسی تاثیر ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت بر مخارج سرمایه ای در بازارهای ناقص با در نظر گرفتن مسأله نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله بررسی و دستیابی به معیار­هایی است که بتوان به کمک آنها بر تصمیم­های مدیران در زمینه مخارج سرما­یه­ای اثر گذاشت. بدین منظور، نمونه آماری شامل 60 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله 90-85 از طریق تحلیل همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد، که هم ادراک مدیران و هم ادراک سرمایه­گذاران با در نظر گرفتن متغیرهای جایگزین، بر مخارج سرمایه­ای شرکت­های نمونه تأثیرگذار می­باشد. همچنین هر چه جریان­های نقدی آزاد بیشتر باشد، ارتباط بین ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت و مخارج سرمایه­ای قوی­تر شده و حساسیت متغیر وابسته (مخارج سرمایه­ای) به متغیرهای جایگزین ادراک مدیران و سرمایه­گذاران از ارزش شرکت، افزایش (شدت) می­یابد.

کلیدواژه‌ها