بررسی نقش هموارسازی سود بر پیش بینی عملکرد آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

برخی نظریه ها حاکی از این است که هموار سازی سود می تواند عملکرد آینده­ی شرکت را پیش بینی کند و اطلاعات مفیدی را در اختیار ذینفعان قرار دهد. هدف این پژوهش آزمون این نظریه در بورس تهران است. با استفاده از دو معیار پایداری سود و سیاستهای تقسیم سود به عنوان شاخصه هایی برای پیش بینی عملکردآینده در شرکتهایی که مبادرت به هموارسازی سود نموده اند این هدف دنبال شده است. اطلاعات مالی از 66 شرکت عضو نمونه بین سال های 1387 الی1391 استخراج شده است و برای آزمون فرضیه ها نیز، از رگرسیون خطی چندگانه و لجستیک استفاده گردیده است. یافته ها نشان می‌دهد، هموار سازی سود تأثیر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد. اما تاثیرمعنا داری بر سیاستهای تقسیم سود ندارد. این یافته ها بدان معناست که هموارسازی سود با قصد ارائه اطلاعات مفید صورت نمی گیرد و در جهت پیش بینی سود و تقسیم سودهای آتی نیست.

کلیدواژه‌ها