بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. جهت تعیین نوسانات نرخ ارز از میانگین تغییرات نرخ ارز ماهیانه و به منظور محاسبه میزان سودآوری شرکتهای صادراتی از سه معیار بازده فروش، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 56 شرکت صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب سه صنعت محصولات شیمایی (28 شرکت)، محصولات فلزات اساسی (20 شرکت) و کانههای فلزی (8 شرکت) در دورهی زمانی 1390-1383 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیونی ترکیبی/تلفیقی و نرمافزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در صنایع مورد بررسی، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر معیارهای مختلف عملکرد شرکت معنیدار نبوده است.

کلیدواژه‌ها