بررسی تاثیر نوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته ومخارج سرمایه‌‌ای برتغییرات سیاست‌های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیرنوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌‌ای بر تغییرات سیاست‌های تقسیم سود شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم‌افزارهای 20Spss، 7Eviews و 16Minitab استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان از آن داشت که بین معیار سودآوری و تغییرات سیاست های تقسیم سود شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته بیانگراین است که بین نسبت سود انباشته و نسبت مخارج سرمایه ای با تغییرات سیاست های تقسیم سود شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها