بررسی رابطه نقدشوندگی، کیفیت افشا و ارزش شرکت بر اساس سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

در این پژوهش چگونگی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن کیفیت افشا به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در دادههای تابلویی استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در این برآورد، از نوع پانل و مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1385 تا 1391 بوده و از معیار کیفیت شفافیت و افشای مؤسسة استاندارد اند پورز برای ارزیابی سطح کیفی افشا و سه معیار لگاریتم حجم معاملات، عدم نقدشوندگی آمیهود و سهم روزهای با بازده صفر برای ارزیابی قدرت نقدشوندگی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبود قدرت نقدشوندگی موجب افزایش ارزش شرکت میشود که به طور مستقیم به واسطه تأثیر آن بر معیار کیوتوبین و به طور غیرمستقیم از طریق بهبود کیفیت و سطح افشا حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها