ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاداسلامی ـ واحدبابل، ایران.

3 مدرس دانشگاه علامه محدث نوری(ره) و کارشناس مالیاتی سازمان مالیاتی کشور، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل رابطه خاکستری با وزن آنتروپی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ابتدا به دنبال یافتن وزن نسبی برای اندازه‌گیری عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از متغیرهای (سهامداران، مشتریان، جامعه و نهادهای عمومی) صورت گرفته است. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل آنتروپی، به دنبال مشخص کردن رتبه‌بندی شرکت‌ها ازلحاظ عملکرد مسئولیت اجتماعی با استفاده از تجزیه‌وتحلیل رابطه خاکستری در شرکت‌ها هستیم. نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به معیار خاکستری با وزن آنتروپی نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها عملکرد بهتری نسبت به افشای مسئولیت اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها