رابطه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر خلاصه‌ای از پژوهشی است که به‌منظور بررسی رابطه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مفید بودن اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی در ارزیابی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ضرورت این پژوهش را نشان می‌دهد. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که طی سال‌های 1388 تا پایان سال 1392 در بورس فعالیت داشته و سال مالی آن‌ها منتهی به 29 اسفندماه بوده و طی دوره زمانی تحقیق حداقل یک‌بار افزایش سرمایه داده باشند. در این پژوهش با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه معین نمونه‌های آماری در نظر گرفته‌شده مورد آزمون قرارگرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که ارتباط اهرم مالی و جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را با استفاده از مدل‌های آماری همبستگی مورد آزمون قرار داده و نتایج حاصل از بررسی بر روی نمونه‌های آماری به‌کل جامعه تعمیم داده‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها