بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

یکی از اهداف نهایی موسساتی که در زمینه افزایش شفافیت و یکنواختی صورت‌های مالی فعالیت می‌کنند، وضع مجموعه‌ای از استانداردهای جهانی یکنواخت است. در ایران نیز بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سال 1392 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید و سال 1395 برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس جهت تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، به بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش، رابطه مثبت و معنی‌داری بین سودمندی (هزینه-منفعت) و مسئولیت آموزش IFRS با مزایای ناشی از بکارگیری این استانداردها نشان می‌دهد. به عبارت دیگر از دیدگاه استفاده‌کنندگان، فزونی منافع بر هزینه‌های IFRS، انجام یک تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت جدی قبل از بکارگیری IFRS و فراهم کردن زمینه آموزش IFRS توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش حرفه‌ای نهادها و سازمان‌ها، منجر به افزایش مزایای بکارگیری این استانداردها و در نتیجه افزایش قابلیت اتکا و جامعیت صورت‌های مالی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها