بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار وعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بخش حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

با توجه به رقابتی بودن امروزه‌ی بازارها، تخصیص بهینه منابع جهت حفظ موقعیت و پیشرفت شرکت‌ها یک امر حیاتی و غیر قابل اجتناب می‌باشد. شرکت‌ها به منظور حداکثر کردن مطلوبیت در چرخه عمر خود سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌نمایند.هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه آن می‌باشد. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره داده‌های مربوط به 570 سال شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند.جهت بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه از دو معیار استفاده شده است و سپس نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است،که معیار اول رابطه رتبه مراحل چرخه عمر(LCSR) با ساختار سرمایه و در معیار دوم رابطه نسبت سود انباشته به دارایی کل (RE/TA) با ساختار سرمایه سنجیده شده است.همچنین برای رتبه‌بندی شرکت‌ها از روش‌شناسی پارک و چن]22[.استفاده می‌شود.نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان‌دهنده این است که هر دو معیار ذکر شده برای چرخه عمر با ساختار سرمایه رابطه معناداری دارد. همچنین متغیر عمر در هیچکدام از مدل-های چرخه عمر،با ساختار سرمایه رابطه معناداری نداشته است ولی رابطه بین متغیر اندازه با ساختار سرمایه در مدل اول معنادار است ولی در مدل دوم معنادار نیست. بنابراین نمی‌توان نتیجه قطعی در مورد رابطه این متغیر با ساختار سرمایه گرفت.

کلیدواژه‌ها