بررسی تجارب کشورها در زمینه مدیریت اموال و دارایی‌های دولت (عمومی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده حسابداری و مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و مدیرکل اداره اموال دولتی و اوراق بهادار

چکیده

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری ، بهینه سازی و مولدسازی و برکناری و واگذاری دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها