بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان برون سازمانی سرچشمه می‌گیرد. هدف اصلی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی و برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. گزارشگری مالی باکیفیت بالا از طریق ارائه‌ی اطلاعات بیشتر، پیرامون ارزش پروژه‌های سرمایه-گذاری شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد، بنابراین تصمیمات تأمین مالی به درستی صورت می پذیرد. این تحقیق، چگونگی اثر محدود کننده‌ی سیاست تقسیم سود شرکت‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری را از طریق کیفیت گزارشگری مالی بررسی می‌نماید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیق‌های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده‌های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس ‌اوراق ‌‌بهادار ‌تهران، در طی دوره زمانی 1383 تا 1392 جمع‌آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون چند متغیره می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه-گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و کیفیت گزارشگری مالی این رابطه را به طور معناداری کاهش می‌دهد. دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی رابطه‌ی بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه‌ای را در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین، کاهش می‌دهد.‌

کلیدواژه‌ها