بررسی تأثیرارتباطات دولتی بر ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 مربی، دپارتمان حسابداری، دانشگاه فنی وحرفه ای دختران، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضرارتباط وابستگی دولتی با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، داده‌های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384 الی 1392 جمع‌آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی و ارزش شرکت می‌باشد، به عبارتی می‌توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند این مالکیت دولتی بر عرضه و تقاضا شرکتها تاثیر گذار می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهندمتعاقب آن ارزش شرکتها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ارزش مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها