بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 گروه حسابداری، واحد زاهدشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدشهر، ایران

چکیده

حسابداری قانونی شاخه‌ای از حسابداری است که به توانایی‌های مورد نظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه‌های آن می‌پردازد. هدف این پژوهش، بررسی اهمیت حسابداری قانونی در وضعیت فعلی کشور، است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی بوده و بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه‌گیری تصادفی ساده، از 50 نفر از استادان حسابداری کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته‌ها، پس از بررسی نرمال بودن داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 22، در قالب 3 فرضیه از آزمون پارامتریک T تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌های حاصل نشان می‌دهد که ضروری است توجه بیشتری به حسابداری قانونی صورت گرفته و حسابداری قانونی، تحت عنوان یک سرفصل مستقل به ساختار دروس حسابداری اضافه شود.

کلیدواژه‌ها