تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دکترای گروه حسابداری، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل و بررسی تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی و عدم تقارن پایداری سود و همچنین اثر متقابل آن‌ها با شاخص‌های حاکمیت شرکتی بر حق‌الزحمه حسابرسی برای 79 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1392-1387 که به روش حذف تصادفی انتخاب‌شده‌اند، موردبررسی قرارگرفته است. از آزمون چاو برای تعیین همگن یا ناهمگن بودن داده‌ها استفاده‌شده است، که نتایج آن یا بیانگر به‌کارگیری روش رگرسیون تلفیقی و یا روش داده‌های پانلی است. برای داده‌های پانلی، برای تخمین مدل پژوهش با استفاده از نرم‌افزار 7- Eviews، از مدل‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که محافظه‌کاری مشروط تأثیر معنی‌داری بر حق‌الزحمه حسابرسی دارد و اثر متقابل مدل‌های محافظه‌کاری با شاخص‌های حاکمیت شرکتی بر حق‌الزحمه حسابرسی، در کل معنی‌دار نیست و در مواردی که معنی‌دار می‌باشد این اثر سبب تعدیل حق‌الزحمه حسابرسی شده است.

کلیدواژه‌ها