بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا، ایران

چکیده

در این پژوهش نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأییدشده است، استفاده‌شده است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش، مدیران، رؤسا، سرپرستان، مسئولان، کارشناسان ارشد، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت نفت فلات قاره ایران در ستاد و مناطق شش‌گانه عملیاتی در سال 1393 بوده است. برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق از آزمون تی- تست استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که حسابرسی داخلی نتوانسته است نقش خود را به‌خوبی در شرکت ایفاء نماید و به لحاظ کارکردی اثربخش نبوده است و عملکرد فعلی حسابرسی داخلی مطابق با نقش‌های مورد انتظار از آن نبوده است.

کلیدواژه‌ها