نقش چسبندگی هزینه‌ها در رابطه میان کیفیت سود و مؤلفه‌های مؤثر برآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه قم، ایران

چکیده

این تحقیق به مطالعه اثر چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه کیفیت سود و مؤلفه‌های مؤثر بر آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1391 پرداخته است. ازآنجاکه کیفیت سود یک مفهوم نسبی می‌باشد، در این پژوهش از میان عوامل مؤثر بر کیفیت سود متغیرهای پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، صادقانه بودن سود و به‌موقع بودن سود انتخاب گردیده است. ما برای انجام پژوهش 84 شرکت را از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت تصادفی انتخاب کرده‌ایم و برای تجزیه‌وتحلیل و آزمون از مدل رگرسیون چندگانه استفاده نموده‌ایم. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار چسبندگی هزینه‌ها (به‌عنوان یک متغیر جدید) بر کیفیت سود از یکسو و تأثیر منفی و معنادار بر رابطه بین پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و صادقانه بودن سود با کیفیت سود از سوی دیگر است. با این حال تاثیرچسبندگی هزینه‌ها بر رابطه‌ی مولفه دیگر (به‏موقع بودن سود) با کیفیت سود به لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفت. با اینکه در مورد هریک از موضوعات چسبندگی هزینه و کیفیت سود تحقیقات فراونی انجام شده، بررسی اثر تعدیلی چسبندگی هزینه بر کیفیت سود نه تنها در بازار سرمایه ایران بلکه در جهان – تا جایی که بررسی شد برای اولین بار در این مقاله صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها