بررسی تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر ارتباط ارزشی و محافظه‌کاری سود حسابداری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 استاد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 دانشیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

ادبیات حسابداری حاکی از آن است که شرایط اقتصادی، بر واکنش سرمایه‌گذاران به اخبار خوب و اخبار بد مرتبط با شرکت تأثیرگذار است و این امر منجر به تغییر رفتار گزارشگری مالی شرکت-های سهامی می‌شود. در این پژوهش، شرایط مذکور از جنبه چرخه‌های تجاری مورد توجه قرار گرفته و واکنش محافظه‌کاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری به تغییرات چرخه‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1381 تا 1393 است که بر اساس روش فیلتر هدریک پرسکات با ورودی مقدار تولید ناخالص داخلی به دوره‌های رونق و رکود تقسیم شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش بر اساس مدل‌های توسعه یافته باسو برای محافظه‌کاری و مدل استون و هریس برای ارتباط ارزشی سود حسابداری حاکی از آن است که دو متغیر مذکور به تغییرات وضعیت اقتصادی واکنش نشان می‌دهند؛ به گونه‌ای که ارتباط ارزشی سود حسابداری، در دورة رکود اقتصادی نسبت به دورة رونق بیشتر است. همچنین در دوره رکود نسبت به دوره رونق اقتصادی، محافظه-کاری حسابداری بیشتری اعمال شده است.

کلیدواژه‌ها