اهمیت مدیریت سرمایه‌ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت-ها، مورد مطالعه: صنایع خودرو و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی، واحد بین الملل خرمشهر خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اهمیت مدیریت سرمایه‌ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت‌ها، صورت گرفته است. در این پژوهش، دوره‌ی بازپرداخت حساب‌های پرداختنی، دوره‌ی گردش موجودی‌ها، دوره‌ی وصول مطالبات وچرخه‌ی تبدیل وجوه نقد بعنوان مولفه‌های مدیریت سرمایه‌ی در گردش در نظر گرفته شده است. داده‌های سال‌های 1381 الی 1392، 64 شرکت از جامعه‌ی آماری شرکت‌های صنایع خودرو و ساخت قطعات و صنایع پتروشیمی و مواد شیمیایی سازمان بورس اوراق بهادار تهران نمونه‌ی آماری این پژوهش بوده است. اندازه‌ی شرکت (با مقیاس لگاریتم طبیعی فروش)، رشد فروش، نسبت بدهی مالی ونقدینگی، بعنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با کمک روش آماری رگرسیون باداده‌های ترکیبی، فرضیه‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دادکه افزایش طول دوره‌ی وصول مطالبات، دوره‌ی گردش موجودی‌ها، دوره‌ی بازپرداخت حساب‌های پرداختنی و چرخه‌ی تبدیل وجوه نقد، تاثیر منفی و معناداری بر میزان سودآوری شرکت‌ها دارد. بنابراین مدیران می‌توانند با کاهش طول دوره‌ی وصول مطالبات، دوره‌ی گردش موجودی‌ها، دوره-ی بازپرداخت حساب‌های پرداختنی و چرخه‌ی تبدیل وجوه نقد در سطح مطلوب، میزان سودآوری را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها