انگیزه های مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری امام خمینی

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22034/iaar.2016.99182

چکیده

این تحقیق به بررسی نرخ تغییر هزینه دستمزد در پاسخ به تغییر در حجم فعالیت می پردازد. تصمیم‌گیری مدیران، تغییرات هزینه‌ها را همزمان با تغییرات حجم فعالیت‌ها جهت دهی می‌کند. آن‌ها ممکن است زمانی که در مورد تقاضای آینده نامطمئن هستند، آگاهانه میزان هزینه‌ها را کاهش دهند و این کاهش به نسبت کاهش در حجم فعالیت صورت نگیرد. این رفتار نامتقارن در هزینه حقوق و دستمزد که یکی از مهم‌ترین اجزای هزینه شرکت‌ است نیز وجود دارد. تغییر هزینه دستمزد باید بسیار سنجیده صورت گیرد. انگیزه‌های مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رفتار این هزینه است. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار هزینه‌های دستمزد، داده‌های ترکیبی880 سال شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی ده ساله از 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر رفتار نامتقارن  هزینه حقوق و دستمزد در سطح کل نمونه و رفتار متقارن‌تر این هزینه در شرکت‌های با سود اندک نسبت به سایر شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها