تاثیر هوش مالی در پیش‌بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22034/iaar.2016.99185

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیرهوش مالی در پیش‌بینی ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و فرضیه‌ها با استفاده از مدل‌های رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان مورد آزمون قرار گرفتند.دوره زمانی پژوهش شامل 6 سال ازابتدای 1388 تا پایان 1393 و نمونه آماری شامل 115 شرکت از شرکت‌های ‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هوش مالی توانایی پیش‌بینی ریسک اعتباری را دارد.به عبارت دیگر هوش مالی توانایی آن را دارد که با بهره‌گیری از مدل آماری ماشین بردار پشتیبان ریسک پرداخت تعهدات و ریسک سودآوری را به درستی پیش بینی کند اما در پیش‌بینی ریسک بهره‌وری ناتوان عمل کرد.

کلیدواژه‌ها