تأثیر پدیده تثبیت‏کنشی بر فرایند تصمیم‏گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22034/iaar.2016.99189

چکیده

شکل،مفهومی است گسترده و بسیار فراگیر اعم از شکل ظاهری اجسام تا کلمات،ارقام،حروف و نشانه‏های مختلف که هر کدام به طریقی ذهن ما را متوجه مفهوم خاصی می‏کنند. هدف علوم رفتاری این است که بتوان رفتار انسان را درک کرد، توضیح داد و پیش‏بینی نمود.تثبیت‏کنشی ، به عنوان یک پدیده در علم روانشناسی مطرح می‏باشد و منظور از آن بررسی تأثیرتجربیات گذشته روی رفتار بشراست، به گونه‏ای که فرد، معنی و مفهومی را به عنوان و یا موضوعی منتسب می‏نماید و قادر به فهم آن موضوع، با استفاده از مفهوم جایگزین نمی‏باشند. هدف این مقاله گردآوری مطالبی در رابطه با تأثیر پدیده تثبیت‏کنشی بر فرایند تصمیم‏گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری می‏باشد. روش کار مطالعه نظریات متفکرین و نوشته‏های مربوط در این زمینه می‏باشد. پژوهش‏های صورت گرفته بدنبال این مسئله می‏باشندکه آیا تصمیم‏گیرندگان بر روی روش‏های خاصی متمرکز شده‏اند و یا این که می‏توانند تصمیمات خود را بگونه‏ای مناسب با تغییرات هماهنگ نمایند.

کلیدواژه‌ها