بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/iaar.2016.99191

چکیده

موضوع مقاله: از آنجایی که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس می باشند و با گذشت زمان ارزش و سودمندی خود را برای اتخاذ تصمیم گیری های صحیح توسط استفاده کنندگان، از دست می دهند بنابراین هر چه فاصله­ زمانی ­بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی کوتاهتر باشد ارزش اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان بالا می رود.
روش تحقیق: این پژوهش از نظر روش تحقیق،تحقیق توصیفی از نوع  همبستگی می باشد. قلمرو زمانی مابین سال های   1388الی1391 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
طرح بحث: انتظار بر آن است­که تغییر در اظهارنظر حسابرس به طور معمول با زمان اعلام سود در ارتباط باشد. همچنین زمان اعلام سود از سوی شرکت ها هنگامی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره های قبل بهبود یافته، نسبت به زمانی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره قبل بدتر شده است، زودتر انجام شود.
نتیجه گیری:یافته­های پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که در صورت بهبود در نوع اظهار نظر حسابرسان شرکت ها زود تر صورت های مالی  حسابرسی شده خود را افشاء می نمایند. به عبارت دیگر، ماهیت اظهارنظر حسابرس و همچنین تغییر در نوع اظهارنظر حسابرس بر روی به موقع بودن سود اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها