بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، فارس، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، فارس، ایران.

10.22034/iaar.2016.99192

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران می­باشند که با توجه به شرایط انتخاب نمونه، تعداد 67 شرکت طی سال­های 1385 تا 1391 به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه­ها، روش داده­های مقطعی (ترکیبی) است. نتایج پژوهش نشان داد  که افزایش اندازه­ی هیأت مدیره، محتوای اطلاعاتی سود را کاهش می­دهد. اما افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، محتوای اطلاعاتی سود را افزایش می­دهد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود را افزایش می­دهد. اما افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود را کاهش می­دهد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، کیفیت سود را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها