بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2014.104336

چکیده

در تئوری، چنین انتظار می رود که میزان سرمایه‌گذاری های یک شرکت با جریان‌های نقد داخلی آن بی ارتباط باشد.  اما، شواهد تجربی زیادی درمورد رابطه مثبت بین مخارج سرمایه‌گذاری و جریان‌های نقدی وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی اثر جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت های حاضر در بورس تهران در فاصله سال های 1380 تا 1389 با استفاده از تحلیل رگرسیونی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق آنچه در ادبیات موضوعی مطرح است؛ اثر جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران مثبت است. این مساله بر مشکلات نمایندگی و کامل نبودن بازار سرمایه ایران صحه می گذارد.

کلیدواژه‌ها