دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، مهر 1393 
بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

صفحه 4-23

محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ محمد نوفرستی؛ محمد اقبال نیا