نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

10.22034/iaar.2014.104362

چکیده

نوسان نرخ ارز بعنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می‏گذارد. هدف این مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بازار سهام تهران طی دوره 1380 تا 1389 است. بدین منظور ما بر مدلهای گارچ و رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‏های ماهانه تمرکز کرده‏ایم. نتایج حاکی از آنست که نوسانات نرخ واقعی ارز همانگونه که با انتظارات تئوریک مطابق است یک اثر منفی زیان آور بر بازده سهام دارد.

کلیدواژه‌ها