بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در محیط ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2013.104502

چکیده

"انتظار استفاده­کنندگان از گرایش­های حسابرسان، مستقل از  تلقی حسابرسان  از وظایف خود"، به عنوان فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده­کنندگان از صورت­های مالی بیان شده است. عوامل متعددی در شکل­گیری فاصله انتظاراتی مذکور دخیل می­باشند. در پژوهش حاضر اثر برخی از این عوامل، شامل دوگانگی بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات و همچنین  ارائه خدمات جانبی توسط حسابرسان  در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای گردآوری داده­های این پژوهش از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیه­ها از آزمون­های t استیودنت، یومن­ویتنی و کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه، استفاده­کنندگان صورت­های مالی شامل سرمایه­گذاران و گروه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی می­باشد. نتایج حاصله نشان داد که بین دیدگاه حسابرسان و استفاده­کنندگان از صورت­های مالی به دلیل وجود دوگانگی بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات کشور و ارائه خدمات جانبی به صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی فاصله انتظاراتی وجود دارد. همچنین در بررسی دیدگاه­های پرسش­ شوندگان ، نتایج پزوهش نشان می­دهد که بین دیدگاه حسابرسان و استفاده­کنندگان(بین گروهی) تفاوت معنی­داری وجود داشته و بین دیدگاه­های استفاده­کنندگان(درون گروه) تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها