دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، دی 1392 
تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام

صفحه 72-89

سید محمود موسوی شیری؛ مهدی صالحی؛ سید حسام وقفی؛ علی اصغر رجب زاده


بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

صفحه 108-121

احمد خدامی پور؛ وحید محمدرضاخانی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه