دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، مهر 1392 
پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی

صفحه 134-150

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ محمد جواد ساعی؛ علی مشکانی؛ مصطفی باقری