بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22034/iaar.2013.104512

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی­های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. ویژگی­های کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این تحقیق، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس است. برای سنجش هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده­های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق نشان می­دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته­ها نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها