تحقیق در مورد اثربخشی نتایج اجرای ERP توسط سازنده های قوی بین المللی در یک شرکت نمونه به وسیله ارائه یک مدل 4 پارامتری جدید مبتنی بر اطلاعات صورتهای مالی اساسی شرکت مورد تحقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مدعو مؤسسه آموزش عالی پرندک و عضو نیمه وقت هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 مدرس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

10.22034/iaar.2013.104515

چکیده

‌بررسی میزان موفقیت پیاده سازی ERP‌ درسازمانها همواره دغدغه مدیران بوده و تحقیقات زیادی در این مورد انجام گرفته است. پیچیدگی سیستمهای ERP و نیز ارتباط تنگانگ آنها با فرایندهای کاری طبق یافته های محققین اکثرمدلهای ارزیابی مبتنی برروشهای پرسشنامه ای ومصاحبه ای بوده ونتایج این روشهاپس ازتحلیل های آماری می تواند تعیین کننده میزان موفقیت سیستمهای ERP‌ باشد.دراین تحقیق، ارزیابی موفقیت ERP‌ طبق اطلاعات مندرج در صورتهای مالی انجام گرفته بدین منظور ابتدا یک مدل ارزیابی تعریف که مهمترین انتظارات مدیران از سیستم ERP را به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مرتبط می نماید پس از آن با استفاده از مدل تعریف شده وضعیت یکی از شرکتهای پیشرو در مبحث ERP مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها