بررسی میزان مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه حسابداری، شیراز

10.22034/iaar.2013.104511

چکیده

در این مقاله میزان مشارکت استفاده­کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و نقش آن­ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها بررسی شده است. در راستای پاسخ­گویی به سوال­های پژوهش، 6 فرضیه در رابطه با زمان­بندی مشارکت،
روش­های مشارکت و تأثیر گروه­های ذی­نفع طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، استادان دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان هستند که دو گروه مسلط در فرایند تدوین استانداردها تلقی می­شوند. نمونه به صورت تصادفی طبقه­بندی شده انتخاب شده است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف­های پژوهش، با استفاده از پرسش­نامه جمع­آوری شده است. نتایج نشان داد که مشارکت در مراحل زودهنگام و دیرهنگام تأثیر یکسانی دارد. افراد از روش­های متفاوتی برای مشارکت و اعمال نفوذ استفاده کرده و اثربخشی روش­های مختلف را یکسان نمی­دانند. به طور کلی، میزان مشارکت استادان دانشگاه و حسابرسان در فرایند تدوین استانداردهای ملی اندک بوده و هزینه، احتمال موفقیت و منافع، به ترتیب، دلایل این سطح مشارکت اندک را توضیح
می­دهد.

کلیدواژه‌ها