بررسی مقایسه‌ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

10.22034/iaar.2013.104506

چکیده

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری­ها، معیارها و روش‌های رتبه بندی بر اساس ویژگی‌های مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیت‌های فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است.
در این تحقیق بر اساس معیارهای رتبه بندی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌های کارگزاری بر اساس روش‌های سخت و نرم تحقیق در عملیات رتبه بندی شده‌اند و توان این روش‌ها در سنجش کارایی بین کارگزاری‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از بین روش‌های نرم روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و از بین روش‌های سخت مدل CCR از بین روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس نتایج بدست آمده با توجه به روش تحلیل پوششی داده‌ها تعدادی کارگزاری بر روی مرز کارا قرار دارند و همچنین بر اساس تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده است. با توجه به مقایسه آماره های توصیفی بین دو روش به نظر می‌رسد روش تحلیل پوششی داده‌ها با توجه به واریانس بیشتر آن توانایی بهتری در تفکیک معنادار بین کارگزاری‌ها دارد. البته باید توجه داشت که هر روش مزایا و معایب خود را دارد ولی در مجموع روش تحلیل پوششی داده‌ها از قابلیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها