بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیأت علمی واحد ارومیه

10.22034/iaar.2011.104758

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس ]21و19و12و11[ و دوره تصدی حسابرس ]18[ و به منظور محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز ]13[ استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1386-1380 بررسی شده است. جهت  آزمون  فرضیه­ها  از مدل­های رگرسیونی حداکثر درست­نمایی[1]- لوجیت باینری[2] و نرم­افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که در حالت کلی یک رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس (حسن شهرت حسابرس) و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری  معنی­دار  نمی­باشد. به دلیل  وجود  مشکل  هم­خطی در مدل کلی، رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد که بین مدیریت سود و اندازه حسابرس، یک رابطه مثبت ولی غیر معنی­دار و  هم­چنین بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. در این پژوهش برای تعیین معنی­داری کل مدل رگرسیونی از آماره ضریب تعیین مک فادن[3] و آماره نسبت درست­نمایی[4] استفاده شده است. 
 

کلیدواژه‌ها