دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1390 
تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران

صفحه 22-37

علی‌اکبر عرب مازار؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ محمود صمدی‌لرگانی


بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی

صفحه 130-145

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ سعید محمودزاده باغبانی