آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی تاثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

10.22034/iaar.2011.104766

چکیده

در این مقاله تاثیر انگیزش اخلاقی بر تصمیم گیری اخلاقی در دو سطح فردی و سازمانی مورد آزمون قرار می گیرد. این مطالعه اثر آموزش های اخلاقی و همچنین تاثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی دانشجویان حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین بررسی دلایل تصمیم های غیر اخلاقی دانشجویان و ارتباط تصمیم گیری اخلاقی آنها در شرایط مختلف نیز از اهداف این مقاله می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که دانشجویان در دوسطح فردی و سازمانی دارای رفتار اخلاقی تقریباً مشابهی هستند؛ همچنین بین انگیزش اخلاقی و تصمیم گیری در موقعیت های فردی رابطه معنی داری مشاهده نشد، ولی بین ایجاد انگیزش اخلاقی و تصمیم گیری مرتبط با سازمان و محیط کار رابطه معنی دار قوی مشاهده گردید. به علاوه، نتایج این مقاله از نصیحت کردن و ارائه الگوهای اخلاقی برای افزایش انگیزه اخلاقی نزد دانشجویان حسابداری حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها