بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی، تهران، ایران

10.22034/iaar.2011.104768

چکیده

موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه سودآوری و بازده سهام با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای سود هر سهم و تغییر سود هر سهم به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و  همچنین دو متغیر چرخه عمر و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 1383 تا 1387 بررسی شد. برای بررسی صحت فرضیه های تحقیق، از روش تلفیق داده های زمانی و مقطعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای چرخه عمر و اندازه شرکت عوامل تاثیر گذار در رابطه بین سودآوری و بازده می باشند و باعث افزایش ضریب تعیین تعدیل شده می شوند.

کلیدواژه‌ها