فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی،دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2011.104765

چکیده

بر اساس فرضیه فراواکنشی، به عنوان یکی از خلاف قاعده­های مطرح در بازارهای مالی، سرمایه­گذاران تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطلاعات منتشره(خوب یا بد) دارند. هدف این تحقیق بررسی فرضیه فراواکنشی سرمایه­گذاران با استفاده از دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1387-1382، در دو دوره از دامنه نوسان قیمت می­باشد. بررسی این فرضیه، مبتنی بر رویکرد رویداد پژوهی است و رویداد، معادل رسیدن قیمت پایانی سهم به حد نوسان قیمت(بالا یا پایین) در قلمرو زمانی تحقیق تعریف می­شود.نتایج بدست آمده نشان می­دهد که در کوتاه مدت، فراواکنشی در بین سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران دیده می­شود، افزون بر آن  با کاهش میزان دامنه نوسان قیمت سهام، شدت واکنش بیش از اندازه نیز کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها