بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22034/iaar.2011.104767

چکیده

 در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده و جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است و  ارتباط بازده سهام با اجزای سود ، با استفاده از مدل های رتبه ای طی دوره 1379 تا 1386 آزمون شده است. روش انتخابی برای آزمون فرضیات، روش مقطعی است . به این منظور ، اقلام تعهدی غیر عادی با دو رویکرد کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی سرمایه در گردش برآورد شده است .
نتیجه تحقیق ، حاکی از وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده تنها در رویکرد کل اقلام تعهدی  می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که در رویکرد کل اقلام تعهدی، جریانات نقدی عملیاتی ،  توان توضیحی  اقلام تعهدی غیر عادی در بازده آتی سهام را کاهش نمی دهد. از سوی دیگر، بررسی های انجام شده در این مطالعه ، حاکی از محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیر عادی بر یکدیگر در رویکرد کل اقلام تعهدی است،  در حالی که در رویکرد اقلام تعهدی سرمایه در گردش،   نتایج حاکی از آن است که جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیر عادی نسبت به یکدیگر محتوای افزاینده اطلاعاتی ندارند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از در نظرگرفتن جریانات نقدی عملیاتی ، رشد فروش و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در چارچوب یک رگرسیون در رابطه بین اقلام تعهدی غیر عادی و  بازده آتی سهام ، در هر دو رویکرد ، رابطه معنادار باقی می ماند .
 

کلیدواژه‌ها