قابلیت اعتماد وکیفیت سود - رویکرد وضعیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/iaar.2010.105137

چکیده

در این مقاله رابطة بین ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری و کیفیت سود با کاربست رویکرد ترازنامه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور، تعریف جامعی از اقلام تعهدی برمبنای یک رویکرد ترازنامه ای ارائه و طبقه بندی  کاملی از اقلام تعهدی ترازنامه تدوین و قابلیت اعتماد هر طبقه رُتبه بندی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود و خطای اندازه گیری بزرگتر می شود.

کلیدواژه‌ها