دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1389 
محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی

صفحه 46-61

فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت اله طالب نیا؛ هاشم ولی پور


آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه

صفحه 62-73

غلامرضا کردستانی؛ عبداله آزاد؛ محبوبه کاظمی