تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1377)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

10.22034/iaar.2010.105143

چکیده

رسوایی های مالی شرکتها در سال های اخیر، نقش حاکمیت شرکتی را در نظارت موثر بر تصمیمات مدیران و عملکرد شرکتها به چالش کشیده است. اصلاح چنین وضعی مستلزم افزایش نظارت موثر بر عملکرد شرکتها است. یکی‌ از ساز و کار‌های‌ حاکمیت‌ شرکتی‌ که‌ دارای ‌اهمیت‌ فزاینده‌ای‌ بوده، ظهور سرمایه‌گذاران‌ نهادی‌ است. سرمایه گذاران نهادی توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکتها را دارا می باشند. در این تحقیق نقش مالکیت نهادی در عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377 تا 1385 با استفاده از تحلیل رگرسیون بررسی شده است. برای اندازه گیری عملکرد شرکت از سه شاخص (تابینزکیو، بازده داراییها و حاشیه سود خالص) استفاده گردیده است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت معنادار بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. همچنین با تقسیم مالکین نهادی به دو گروه فعال و منفعل، ارتباط‌ انواع سرمایه گذاران‌ نهادی موجود در ساختار مالکیت شرکتها و عملکرد آن ها نیز مورد ‌بررسی‌ قرار داده شد. یافته های تحقیق عموماً بیانگر وجود رابطه مثبت معناداری بین هر دو نوع مالکیت نهادی (اعم از فعال و منفعل) با عملکرد شرکت بوده و از این رو نمی توان ادعا کرد که فعال بودن یا نبودن نهادها بر نقش نظارتی آن ها تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها