بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروز آباد

3 کارشناس ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2010.105142

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود است. دیچاو  در سال 1994 بیان می دارد، که بهترین نوع مقابله درآمدها و هزینه ها، تطابق درآمدهای جاری با هزینه های جاری است. این در حالی است، که محافظه کاری به سبب شناسایی سریع تر زیان ها و کاهش ارزش دارایی ها، موجب می شود، بخشی از هزینه های دوره های آتی با درآمدهای دوره جاری، مقابله شوند. چنین تطابق  محافظه‌کارانه ای نوسان بیشتری را در سود ایجاد می‌کند و باعث می‌شود، سودها ناپایدارتر شوند. در این تحقیق فرض می شود، با افزایش محافظه کاری در گزارشگری مالی، از پایداری سود کاسته می شود. روش تحقیق این مقاله، روش تحقیق نیمه تجربی است که برای بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل پنلی استفاده شده است. نتایج آزمون‌های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1377 تا 1386 حاکی از آن است، که میان محافظه‌کاری و پایداری سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها